PPprojekt Sp. z o.o. zapewnia wsparcie Wykonawcy na każdym etapie realizacji kontraktów realizowanych w formule zaprojektuj i buduj, począwszy od przygotowania przez Wykonawcę oferty do przetargu, poprzez realizację projektu po realizację robót i rozliczenie zadania.

 • Wsparcie Wykonawcy w przygotowaniu oferty
 • Ocena przedmiotu zamówienia i dokumentów przetargowych
 • Przygotowanie na podstawie dostępnej dokumentacji pytań do Inwestora, sprawozdań i analiz
 • Wykonanie dokumentacji wymaganej na etapie składania oferty
 • Przygotowanie niezbędnych do wyceny rysunków, schematów, wstępnych obliczeń
 • Propozycje optymalizacji rozwiązań projektowych
 • Przygotowanie wstępnych ilości przedmiarowych do oferty
 • Ocena ryzyka i zagrożeń na kontrakcie
 • Doradztwo w przygotowaniu ogólnych harmonogramów
 • Pomoc w przygotowaniu koncepcji realizacji zadania
 • Ocena ścieżki krytycznej realizacji zadania
 • Udział w spotkaniach koordynacyjnych w ramach przygotowania oferty

 • Projektowanie
 • Ustalenie zasad współpracy z Klientem
 • Określenie potrzeb i wymagań Klienta
 • Optymalizacja rozwiązań, inżynieria wartości
 • Ustalenie możliwych rozwiązań projektowych zgodnych z PFU
 • Określenie we współpracy z Klientem optymalnych rozwiązań projektowych
 • Uzyskanie niezbędnych zezwoleń, decyzji, uzgodnień na potrzeby Projektu
 • Przygotowanie projektów budowlanych i uzyskanie niezbędnych pozwoleń
 • Przygotowanie projektów wykonawczych według harmonogramu Klienta
 • Opracowanie specyfikacji technicznych
 • Przygotowanie przedmiarów

 • Realizacja robót
 • Wprowadzenie koniecznych zmian do Projektu wynikających w trakcie realizacji
 • Nadzór autorski i wsparcie techniczne
 • Opracowanie projektów dla robót tymczasowych
 • Opracowanie raportów z inwentaryzacji dróg i budynków
 • Opracowanie raportów środowiskowych
 • Pomoc techniczna w przygotowaniu materiałów roszczeniowych
 • Monitoring, analizy finansowe, rozliczenie kontraktu

 • Rozliczenie Zadania
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
 • Pomoc techniczna w okresie gwarancyjnym

Copyright © 2013 Neone PPprojekt Sp. z o.o. | ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146; 02-640 Warszawa | e-mail: biuro@ppprojekt.co